Избранное

Հայոց պատմություն. տնային աշխատանք

Ազատագրական պայքարը Արևմտյան Հայաստանում

1. Պատմել  20-րդ դարի սկզբին արևմտահայության նկատմամբ սուլթանական վարչակարգի վարած քաղաքականության մասին:

XX դարասկզբին աբդուլհամիդյան վարչակարգը հայկական նահանգներում բարենորոգումներ անցկացնելու փոխարեն ավելի սաստկացրեց ճնշումները հայերի նկատմամբ:

2. Ներկայացնել հայ ազատագրական շարժման ղեկավարների ընտրած մարտավարությունը:

Հայ ազատագրական շարժման ղեկավար ուժերը այս պայմաններում որդեգրեցին նոր մարտավարություն: ՀՅԴ–ն ձեռնամուխ եղավ Արևմտյան Հայաստանում (Երկիր) ընդհանուր ապստամբության նախապատրաստմանը: Կռվող
խմբերի և զինամթերքի կենտրոնացման վայրեր ընտրվեցին Վասպուրականն ու Տարոն–Սասունը: Հնչակյանները նույնպես ստեղծում էին զինված խմբեր և նախապատրաստվում համընդհանուր ապստամբության: Դրա կենտրոնը, ըստ նրանց ծրագրի, դառնալու էր Կիլիկիան: Այն ուներ նպաստավոր աշխարհագրական դիրք
և ծովով կապված էր Եվրոպայի հետ: Այսպիսով՝ հայոց ազատամարտի գլխավոր խնդիրը դարձավ ժողովրդին ընդհանուր ապստամբության նախապատրաստելը:

3. Համեմատել Մշո Ս.Առաքելոց վանքի կռիվը և 1904թ. Սասունի ապստամբությունը/ ընթացքը, ավարտը/:

Մշո Ս. Առաքելոց վանքի կռվի ընթացքում Բիթլիսի նահանգապետը, որ ստանձնել էր թուրքական զորքի հրամանատարությունը, բանակցություններ է սկսում: Հայկական կողմը պահանջում է ներում շնորհել քաղաքական բանտարկյալներին, զինաթափել ու
պատժել քրդական զինված ավազակախմբերին, հայերին վերադարձնել նրանցից զավթված հողերը և այլն: Քանի որ բավարարվեց միայն առաջին պահանջը, կատաղի մարտերը վերսկսվում են: Պաշարվածների զինամթերքը սպառվում էր: Այդ պատճառով նոյեմբերի 27–ի գիշերը հայդուկները, տեղացած ձյան պայմաններում սպիտակ սավաններով փաթաթված, աննկատ հեռանում են վանքից: Ս. Առաքելոց
վանքի հերոսական կռիվը մեծ տպավորություն է գործում և ոգևորում հայությանը: Սասունի ապստամբության ընթացքում միայն մի ուղի կար հաշտության, որ Անդրանիկն ու Հրայրը զենքերը վայր դնեն, սակայն նրանք հրաժարվեցին և դրանից հետո եղան կատաղի մարտեր, զոհվեց Հրայրը: Սասունի 1904 թ. ապստամբությունն ավարտվեց պարտությամբ: Հայերի անձնազոհ կռիվները և մեծ տերությունների
միջամտությունը հարկադրեցին սուլթանին հրաժարվել Սասունի հայերին բնաջնջելու ծրագրից: Այս երկու մարտերի տարբերությունն այն է, որ վանքի կռվի ժամանակ կարողացան գոնե որոշ չափով հասնել իրենց ուզածին և ոգևորել ժողովրդին, իսկ ապստամբության ժամանակ չկարողացան հասնել և ավելի թևաթափ եղան:

4. Հիմնավորեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 20-րդ դարի սկզբին  հայդուկային շարժումը  իրեն սպառել էր:

11.18.2019

Լեզու

Կապ.՝ դրվում է բառի վրա՝ նրան տալով հոլովական իմաստ։ Այդ բառի հետ դառնում է բայի լրացում։

 1. Նախադրություններ. դրվում են կապող բառից առաջ՝ առանց, դեպի, որպես մինչև, հանուն, ի հաշիվ և այլն։
 2. Հետադրություններ. դրվում են կապող բառից հետո՝ առթիվ, առընթեր, զատ, ի վար, ի վեր, հանդերձ հանդիման, մասին, միջև ներքո, մոտ վրա և այլն։
 3. Երկդրություններ. դրվում են կապող բառից և՛ առաջ, և՛ հետո՝ բացի, շնորհիվ, փոխանակ, ընդդեմ և այլն։
 4. Կապական բառեր. Կան գոյականներ, ածականներ, մակբայեր ու այլ բառեր որոնց այս կամ այն ձևը հաճախ օգտագործվում է որպես կապ՝ առաջ, առջև, չանցած, անունով, անունից, ընթացքում, ժամանակ, կից, կողմից, հակառակ, համեմատ հետևանքով, , մեկ, միջոցով, ներս ներքև նպատակով և այլն Կապական բառերը սովորաբար հետադրություններ են։ Նրանցից մի քնաիսը են միայն նախադրություններ, դրանք են՝ չնայած, բացառությամբ, սկսած և այլն։
 5. Կապերի՝ որոշակի հոլովների հետ գործածվելու հատկությունը կոչվում է կապի հոլովառություն.
 •  հետադրություններից շատերը գործածվում են սեռական հոլովի հետ և կապվող բառերի հետ դառնում են ստորոգյալի լրացում.
 • տրական հոլովի հետ գործածվում են մի քնաի նախադրություններ՝ առանց ըստ հանուն նայած չնայած հակառակ համաձայն.
 • հայցական հոլովի հետ գործածվում են առ, դեպի, ի, ի վար, մինչև, որպես  կապերը
 • բացառական հոլովի հետ՝ առաջ, բացի, դուրս, ի վեր, ի վար, վերև, հետո, հեռու, ներքև, ներս, անկախ.
 • գործիական հոլովի հետ՝ հանդերձ, մեկտեղ, մեկ հետադրությունները.

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Կարդա պատմվածքը։ Դուրս գրիր.

 1. Կապերը, որոշիր՝ հետադրություն են, թե նախադրություն, որ հոլովի բառի հետ են օգտագործվել.
  Մեջ, հետ,
 2. մակբայները, որոշիր տեսակները.
 3. գտիր սահմանական, հրամայական, ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակների մեկական բայ, որոշիր դրանց դեմքը, թիվը, ժամանակը, սեռը, կազմությունը։

Օհմի օրենք

Էլկտրական շղթայով հոսանքի անցումը բնութագրում են երեք մեծություններ. I՝ հոսանքի ուժը, U՝ լարումը, R՝ դիմադրությունը:

Օհմը փորձնական եղանակով, չափելով շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը՝ ամպերաչափով, իսկ նրա ծայրերում լարումը՝ վոլտաչափով, ստացավ՝            Nk 9-3-2-17.jpg
1. Անփոփոխ դիմադրության դեպքում տեղամասով անցնող հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է լարմանը:
Այսինքն, որքան մեծ է U լարումը շղթայի տեղամասի ծայրերում, այնքան մեծ է նրանով անցնող I հոսանքի ուժը, և I(U) կախման գրաֆիկը իրենից ներկայացնում է ուղիղ գիծ:
 
img5.jpg
2. Անփոփոխ լարման դեպքում հոսանքի ուժը հակադարձ համեմատական է դիմադրությանը:

Որքան մեծ է շղթայի տեղամասի R դիմադրությունն, այնքան փոքր է նրանում I հոսանքի  ուժը, և I(R) կախման գրաֆիկն իրենից ներկայացնում է հիպերբոլ:

img7.jpg
Ընդհանրացնելով այս փորձնական արդյունքները՝ Օհմը սահմանեց օրենք:
Հոսանքի ուժը շղթայի տեղամասում հավասար է այդ տեղամասի լարման և նրա դիմադրության հարաբերությանը:
I=U\R (1)
(1) բանաձևից հետևում է, որ  U=IR  (2),  իսկ R=UI (3)
Օհմի օրենքից ստացվում է, որ դիմադրության նվազման դեպքում հոսանքի ուժն աճում է, և եթե հոսանքի ուժը գերազանցի տվյալ շղթայի համար թույլատրելի արժեքը, ապա շղթային միացված բոլոր սարքերը կարող են շարքից դուրս գալ: Այդպիսի իրավիճակ առաջանում է կարճ միացման դեպքում, երբ շղթայի երկու կետորը միացվում են շատ փոքր դիմադրություն ունեցող հաղորդիչով: Կարճ միացումը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ:

11.11.2019

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
 2. Գտիր դիմավոր բայերը, որոշիր դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձևը, սեռը, կազմությունը։
 3. Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր խոնարհումը, դերբայական ձևը, սեռը, կազմությունը։
 4. Գտիր դերանունները, որոշիր տեսակները։
 5. Գտիր ածականները, որոշիր տեսակները։
 6. Տեքստից  գտիր 3-ական բարդ, ածանցավոր և պարզ բառեր։
 7. Գտիր հնչյունափոխված բառերը (6 բառ) և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևը։

Տեքստ

Կորիոլանն ապստամբեց. նա հարձակվեց Հռոմի վրա՝ հռոմեացիներին ստիպելով փախչել։
Նա արհամարեց ու մերժեց ծերակույտին։ Երբ երևաց մայրը, Կորիոլանն ըդնառաջ գնաց՝ գրկախառնվելու, բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջուն ձայնով, ընդհատ բառերով.
— Հեռո՛ւ մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ՝ արդյոք որդո՞ւս մոտ եմ եկել, թե թշնամուս։ Մի՞թե ծնել ու սնել եմ, որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շանթահարեցին։ Սարսռաց որդին, և զայրույթն անցավ՝        մակընթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ աննկուն ու անընկճելի զորավարը։
Եվ կտրիճ զավակը, հակառակորդի ձեռքը հանձնվելով, սրախողխով եղավ։

 

Ապստամբեց —
Հարձակվեց —
Արհամարեց —
Մերժեց —
Բացականչեց —
Շանթահարեց —

Գրականություն

Նախորդ դասի շարադրանքների ընթերցում ու քննարկում։

Նոր նյութի ըեթերցում.

Վիլյամ Սարոյան. երկու առակ

Առաջադրանքներ

 1. Առաջին առակի կույրին բնութագրիր։
 2. Երկրորդ առակի սատանային բնութագրիր
 3. Առակներից մեկական դրույթ դուրս բեր. ինչի՞ մասին էր առակներից յուրաքանչյուրը, ի՞նչ է հաղորդում մեզ դրանցով հեղինակը։
 4. Մտքերդ շարադրիր բարության, ապերախտության մասին։
 5. Մտքերդ շարադրիր նաև «ես ամենից ուժեղ եմ» արտահայտության շուրջ։ Փորձիր բնորոշել երկրորդ առակում բիթլիսցի տղայի գործելաոճը. ինչո՞ւմ է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Ինչպե՞ս է հնարավոր անել այն, ինչ ուզում ես, առանց «ոչ» ասելու։

11.08.2019

Հայոց լեզու

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։

Տեքստ

Առաքելը անհող-ող- կամքով ոտքի ելավ ու նայեց շուրջը. աշխարհն անդո- նիրհի մեջ քնած էր. ոչ մի ձայն, ոչ մի ծպտուն։ Իսկ մի աներևույթ ուժ նրան հրում էր առաջ՝ դեպի Արաքսի փ-փ-ադեզ ալիքները։ Ձայնը հրամյում էր՝ գնա՛, Առաքել։ Գետը մեղմահնչուն երգում էր, շողշողում լուսնի տակ։ Նրան թվում էր՝ հազար-հազար աչքեր աստղերի նման նայում էին իրեն բարձունքից, որին այնքան կարոտով միշտ նայում էր։

Մտավ գետը։ Սառը ջուրը հասավ մինչև գոտկատեղը, սարսռաց։ Ատամներն սկսեցին      կա-կա-ել, ասես դող-րոցքի մեջ լիներ։ Արդեն հետ դառնալ չէր լինի, և նա թ-թ-ացող սրտով ճե-քեց ջուրն ու անմռուն- հասավ գետի մե-տեղը։ Պսպղում, փայլփլում էր ջուրը, թույլ     ճո-փյուն ար-ակում նրա ձեռքերի տարուբերումից։

-Մարդ կես ճանապարհից չպիտի հետ դառնա,- շշնջալով գոտեպնդեց նա իրեն ու             ճի-  թափելով հասավ մյուս ափը։

2.Գտիր բայերը, որոշիր դրանց հատկանիշները (դիմավոր է, թե անդեմ, եթե անդեմ է, որ դերբայն է, որսեռի է, կազմությունը, եթե դիմավոր է, դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակայի ձևը։ Եթե պակասավոր կամ անկանոն է, նշիր նաև դա)։

Ֆիզիկա՝ Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ

Մարմինները կարելի է էլեկտրականացնել ոչ միայն շփելով, այլև հպելով նախապես էլեկտրականացված մի այլ մարմնի: Հպումից հետո էլեկտրական լիցքի մի մասը կանցնի նրան: Գոյություն ունեն սարքեր, որոնք թույլ են տալիս որոշել՝ մարմինը էլեկտրական լիցք ունի, թե՞ ոչ, նաև չափել այդ լիցքի մեծությունը:
Դպրոցական էլեկտրացույցը շատ պարզ կառուցվածք ունի՝ մետաղյա շրջանակին ագուցված է պլաստմասսե խցան, որի միջով մետաղյա ձող է անկացված: Ձողի ծայրին ամրացված է ալյումինե երկու թերթիկ: Շրջանակը երկու կողմից փակված է ապակիով: Եթե հպման միջոցով էլեկտրացույցի ձողը լիցքավորվի, ապա մետաղյա թերթիկները, ստանալով նույնանուն լիցքեր, կվանեն միմյանց:

Ընդ որում՝ որքան մեծ լինի էլեկտրացույցի լիցքը, այնքան մեծ կլինի վանողության ուժը և թերթիկների միմյանցից շեղման անկյունը:  Էլեկտրաչափի կառուցվածքը մի փոքր այլ է. նրա մեջ թերթիկների փոխարեն մետաղյա ձողին ամրացված է ալյումինե թեթև սլաք, որը կարող է ազատ պտտվել: Էլեկտրաչափը  լիցքավորելիս ալյումինե սլաքը վանվում է ձողից և շեղվում մի որոշ անկյունով: Էլեկտրաչափի աստիճանավորված սանդղակը թույլ է տալիս սլաքի շեղման անկյան միջոցով որոշել էլեկտրաչափին հաղորդված լիցքի մեծությունը:
Ինչպես ցույց են տալիս փորձերը, լիցքը կարող է  մի մարմնից անցնել մյուսին:

Մարդու մարմինը, բոլոր մետաղները, հողը, աղերի, թթուների և հիմքերի լուծույթներն էլեկտրականության հաղորդիչներ են:
Մեկուսիչներ են էբոնիտը, սաթը, հախճապակին, պլաստմասսան, մետաքսը, կապրոնը, կերոսինը, օդը և այլն:

Էլեկտրական լիցքը հաղորդելով մի մարմնից մյուսին, կարելի է լիցքը բաժանել մասերի, օրինակ՝ կիսել: Դրա համար անհրաժեշտ է 2 միատեսակ էլեկտրաչափ. մեկը՝ լիցքավորված, մյուսն՝ էլեկտրաչեզոք, ինչպես նաև  հաղորդիչ՝ մետաղյա ձող՝ էլեկտրամեկուսիչ բռնակով: Եթե էլեկտրաչափերի գնդերը միացվեն ձողի միջոցով, ապա, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, I էլեկտրաչափի լիցքը կբաժանվի 2 հավասար մասի. էլեկտրական լիցքի կեսը I էլեկտրաչափից կանցնի II-ին: Եթե էլեկտրաչափի գնդերը տարբեր չափեր ունենան, ապա լիցքը հավասար չի կիսվի. ավելի մեծ չափեր ունեցող գնդին կանցնի լիցքի ավելի մեծ բաժինը:   Իր վրա գտնվող մարմինների համեմատությամբ երկրագունդը հսկա է, հետևաբար, նրա հետ հպման դեպքում լիցքավորված մարմինն իր լիցքը գրեթե ամբողջությամբ կտա երկրագնդին՝ կլիցքաթափվի: Այս երևույթը կոչվում է հողակցում: Շարունակելով փորձը՝ կարելի է լիցքաթափել II էլեկտրաչափը և հաղորդիչ ձողով միացնել I էլեկտրաչափին. կստացվի սկզբնական լիցքի քառորդ մասը: Այնուհետ կարելի է ստանալ լիցքի մեկ ութերորդ, մեկ տասնվեցերորդ և ավելի փոքր մասեր:

Լիցքի բաժանումը կարելի է շարունակել այնքան, մինչև մնացած լիցքը հնարավոր չլինի հայտնաբերել էլեկտրաչափով: Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին ավելի ճշգրիտ փորձերը, էլեկտրական լիցքը հնարավոր չէ անվերջ բաժանել. այն ունի բաժանման սահման: Այդպիսի փորձերի արդյունքում ամերիկացի գիտնական Ռոբերտ Մելիկենը ստացել է ամենափոքր, անբաժանելի՝ տարրական լիցքի մեծությունը:

Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա,

Որպեսզի հոսանքը տևական ժամանակ գոյություն ունենա, անհրաժեշտ է հոսանքի աղբյուրի առկայություն:

Հոսանքի աղբյուրը հատուկ սարք է, որը հաղորդիչում էլեկտրական դաշտ է առաջացնում:

Առաջին պարզագույն հոսանքի աղբյուրը, որը մինչ այժմ գործածվում է, գալվանական տարրն է, որն այդպես է կոչվում ի պատիվ իտալացի կենսաբան, բժիշկ Լուիջի Գալվանիի:

Գալվանական մարտկոցները միանվագ օգտագործման հոսանքի աղբյուրներ են: Ավտոմեքենայում, բջջային հեռախոսներում մեծ կիրառություն ունեն բազմակի օգտագործման հոսանքի աղբյուրները՝ լիցքակուտակիչները (ակումուլյատորները), որոնք կարելի է լիցքավորել և նորից օգտագործել:
Հոսանքի ցանկացած նմանօրինակ աղբյուր երկու բևեռ ունի՝ դրական (+) և բացասական (-): Այդ բևեռների մոտ կուտակված տարբեր լիցքերը պայմանավորված են հոսանքի աղբյուրի ներսում ընթացող քիմիական ռեակցիաներով: Ռեակցիաները տեղի են ունենում հատուկ լուծույթի մեջ խորասուզված հաղորդիչների՝ էլեկտրոդների միջև:
Դրական էլեկտրոդն անվանում են անոդ, իսկ բացասականը՝ կաթոդ:
Եթե հաղորդալարերի միջոցով հոսանքի սպառիչը՝ օրինակ լամպը կամ զանգը միացվի հոսանքի աղբյուրին, ապա նրանց միջով հոսանք կանցնի՝ լամպը կլուսարձակի, զանգը կհնչի:
0004-004-Vyberite-pary.png
Հոսանքի աղբյուրը և հոսանքի սպառիչը միացված հաղորդալարերով կազմում են էլեկտրական շղթա:
Բացի հոսանքի քիմիական աղբյուրից կան նաև հոսանքի ֆիզիկական աղբյուրներ, որտեղ մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրամագնիսական, լուսային և այլ էներգիաներ փոխակերպվում են էլեկտրականի: Այդպիսի հոսանքի աղբյուրի օրինակ է էլեկտրական գեներատորը:
 
‘Внутренний вид электрической станции в Гундукуше’ [Иолотань].jpg

Գրականություն

Գրաբար

Կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» պատմության 2-րդ և 3-րդ հատվածները։ Համեմատիր աշխարհաբարի հետ։

Երկրորդ հատվածն աշխարհաբար՝

Քեզ ասեմ, այ քաջ Արտաշես,

Որ հաղթեցիր քաջ Ալանի ազգին,

Արի հավատա խոսքերին Ալանի դստեր,

Տուր այդ պատանուն,

Քանի որ քենը դյուցազունների համար օրենք չի,

Այլ դյուցազունների զավակներին,

Զրկել կյանքից,

Կամ ծառայեցնել

Ստրուկների կարգում:

Եվ հավիտենական թշնամությունը

Երկու քաջ ազգերի մեջ հավերժ:

Երրորդ հատվածն աշխարհաբար՝

Արտաշեսն այս իմաստուն խոսքերը լսելով` գնաց գետի ափը և տեսնելով գեղեցիկ կույսին ու լսելով նրանցից իմաստուն խոսքեր ` նրան ցանկացավ: Կանչում է իր դայակը Սմբատին, բաց է անում իր սրտի փափագը` կին առնել ալանների օրիորդին,դաշինք և ուխտ դնել քաջերի ազգի հետ և պատանուն խաղաղությամբ արձակել: Սմբատը հավանություն է տալիս և մարդ է ուղարկում ալանների թագավորի մոտ, որ ալանների արքայազն օրիորդ տիկին Սաթենիկին կնության տա Արտաշեսին: Ալանների թագավորն ասում է .

Եվ որտե՞ղից կտա քաջ Արտաշեսը,

Հազար-հազար, բյուր-բյուր

Որպեսզի Ալանի դստերն առնի:

Աշխարհաբարը և գրաբարը տարբերվում են բառերով և արտահայտություններով: Աշխարհաբարն ավելի հասանելի է:

Մեկնաբանիր՝

 • Սաթենիկի արարքը։

Սաթենիկը հանուն իր եղբոր գնաց խոսելու Արտաշեսի հետ: Նա շատ խիզախ վարվեց:

 • Ալանաց արքայի պատասխանը արտաշեսի դայակ Սմբատին։

Ալանի արքան ես կարծում եմ, որ սխալ վարվեց, որովհետև նա զոհաբերեց իր տղային հանուն աղջկա:

 • Արտաշեսի արարքը։

Արտաշեսը շատ հավասարակշռված թագավոր էր: Նա լսեց Սաթենիկին և նույնիսկ ցանկացավ նրան կնության առնել: Ես կարծում եմ, որ նա ճիշտ վարվեց:

Անգիր սովորիր «Հեծաւ արի արքայ Արտաշես…» հատվածը։

Գրականություն

Ավ. Իսահակյան. «Երկու արվեստագետ»

 • Դուրս գրիր այն բառերը, որոնք անծանոթ են քեզ, գտիր դրանց բացատրությունը բառարանի միջոցով։

անխոնջ – չհոգնող, առանց հոգնածության

քանդակածո – քանդակելով պատրաստված՝ կերտված

ոսկեհուռ – ոսկեթել, ոսկեհյուս, ոսկեթելով հյուսած՝ կարած

ծնրադիր – ծնկները ծալելով գետնին կպցրած, ծնկաչոք

դեգերել – թափառել

 • Գտիր երկու արվեստագետների աշխատանքում տարբերությունները։

Առաջին արվեստագետը համարեց, որ իր հոգու ողջ գեղեցկությունն է տվել քանդակին և շատ ուրախ եղավ, որ այդպիսի գեղեցիկ քանդակ է ստացվել, իսկ երկրորդ արվեստագետը համարում էր, որ մի մասն էր տվել և չէր էլ ուզում, որ այդ մի մասը լինի, նա ուզում էր ջարդել, սակայն նվիրեց ժողովրդին:

 • Գտիր այն հատվածները, որտեղ երևում է հանրության վերաբերմունքը երկու արվեստագետների աշխատանքի նկատմամբ։ Համեմատիր դրանք։

Առաջին արվեստագետի աշխատանքի նկատմամբ.

Եվ ամբոխը հոգեզմայլ և հափշտակված՝ ծունր իջավ գեղեցկի առջև, երկրպագեց նրա կատարելատիպին, ներբողներ երգեց արվեստագետին։

Երկրորդ արվեստագետի աշխատանքի նկատմամբ.

Ամբոխը, որ անշշուկ՝ ծով էր կապել հրապարակում և ալիք-ալիք կանգնել, երբ տեսավ անդրին, մի մարդու պես գետին խոնարհվեց, երկրպագեց և ծովի նման շառաչեց.

-Ահա՛ իսկական գեղեցիկը, միակ կատարյալը՝ անմահ և հավերժական. փա՜ռք և սքանչցում մեծ արվեստագետին. նա տվեց մեզ մեծ գեղեցկությունը։

Հանրությունը կարծես երկու քանդակներն էլ հավանել էր, բայց երկրորդ արվեստագետի աշխատանքը նրանց ավելի հիացրեց ես կարծում եմ:

 • Արվեստագետ ասածի բնութագիրը՝ ըստ քեզ։

Մարդ, ով հասկանում է արվեստից, ստեղծում է արվեստ:

 • Մեկնաբանիր«Ա՛յն, ինչ որ տվի աղքատ ամբոխին- դա փշրանքն էր հոգուս հարստության. և ա՛յն, ինչ որ թափվեց իմ գեղեցկության տիեզերական բաժակից, նա ընկավ ամբոխի վրա և ամբոխացավ. ուրեմն այդ թո՛ղ նրան լինի, ինձ նա պետք չէ, ես բարձր եմ նրանից. նա կատարյալը չէ. նա ես չեմ…» հատվածը։

Ես ինչքանով հասկացա արվեստագետը չէր ցանկանում, որ իրա հոգու գեղեցկությունը, մտքերը ներկայացվեն հանրությանը, որովհետև նա կարծում էր, թե դա դառնում է հանրությանը, այլ ոչ իրենը և այդ պատճառով նա դա տվեց հանրությանը համարելով, որ նա ինչ-որ մեկից բարձր է, բայց թե ումից ես դա չհասկացա:

 • Էսսե գրիր՝ «Արվեստ և արվեստագետ» թեմայով՝ հենվելով այս պատմվածքի վրա (օրինակներն ու հիմնավորումները բեր այստեղից)։

Արվեստ և արվեստագետ…

Արվեստագետ կարող ենք համարել այն մարդուն, ով կապ ունի արվեստի հետ, ավելի կոնկրետ ստեղծում է այն: Իրականում պատմվածքն էլ կարդալուց հետո ավելի համոզվեցի, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ իր ողջ հոգին ներդնում է իր աշխատանքի մեջ: Արվեստագետների աշխատանքից կարող ենք հասկանալ նրանց տրամադրությունը ինչպիսին է եղել այդ պահին, նրանց մտորումները: Այս պատմվածքում էլ երկու արվեստագետներն էլ իրենց զգացածն էին ցանկացել ցույց տալ հանրությանը, այն ինչ զգում են, իրենց ներսում է դա կատարվում և շատ դժվար է ինչ կա քո ներսում ի ցույց դնել հանրությանը, երևի հենց այդ պատճառով երկրորդ արվեստագետը ցանկացավ ջարդել իր քանդակը: Առհասարակ արվեստագետները շատ խորը մարդիկ են, իրենց տեղ-տեղ կարելի է չհասկանալ: Նույնիսկ այս պատմվածքում էլ հաստատվեց այն փաստը, որ եթե դու ինքդ գոհ չես քո աշխատանքից, ապա մեկ է, թե ինչ կմտածի հանրությունը:

Գրականություն

1. Կարդա՛ Ավ.Իսահակյանի «Մի հին չինիական զրույց» պատմվածքը։ Բացատրի՛ր ֆիզիկական օրենքի և հասարակական օրենքի նմանությունը։

Երկու օրենքների նմանությունն այն է նախ, որ այն կապ ունի ժողովրդի հետ և երկրորդ, եթե լինի այնպիսի օրենք, որ չունան հեռանկար, ապա կարող է վատ հետևանքների բերել:

2. Փորձիր կայսեր զգացմունքները մեկնաբանել գլխարկների պատմությունից առաջ և հետո։

Կայսրը սկզբում շատ երջանիկ և գոհ էր իրենից, որ նա իր ժողովրդի համար լավ բան է արել, բայց վերջում իմանալով արդյունքը նրա տրամադրությունն այդքան էլ չփոխվեց, կարծես նա չէր զղջում, չնայած զղջալու համար արդեն ուշ էր:

3. Փորձիր կայսեր սխալը տարբեր փուլերում ուղղելու առաջարկներ անել։

Ես չեմ կարող ինչ-որ առաջարկ անել, քանի որ կայսրը առանց մտածելու այդպիսի օրենք հանեց, որը ունեցավ այդպիսի հետևանքներ: Ոչ մի փուլում էլ չէր կարող ուղղել իր սխալը, քանի որ դա արդեն տարածվել էր և դժվար կլիներ: Երևի թե միակ տարբերակը կլիներ այն, որ նա հայտարեր, որ այդպիսի օրենք չկա այլևս, գուցե այդ ժամանակ կանխվեին հետագա գործողությունները:

4. Էսսե գրիր պատմվածքի շուրջ՝ «Պետության ղեկավարի պատասխանատվությունն ու գործողությունները» թեմայով՝ հիմք ունենալով այս պատմվածքը (օրինակները բեր այստեղից)։

Պետության ղեկավարի պատասխանատվությունն ու գործողությունները…

Յուրաքանչյուր պետության ղեկավար պետք է ունենա պատասխանատվության զգացում, թերևս դա ամենկարևոր հատկանիշներից մեկն է: Յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է գիտակցի, որ մի ամբողջ պետության, ժողովրդի բարօրությունը իրեն է վստահված: Պետք է գիտակցի, որ յուրաքանչյուր սխալ որոշում, սխալ օրենք ոչ միայն իրեն, այլ նաև հազարավոր մարդկանց կարող է վնասել: Եվ յուրաքանչյուր որոշում կայացնելիս պետք է միշտ մտածել, թե ինչ կլինի հետո: Հատկապես ղեկավարի դեպքում  ինչ-որ օրենք, հայտարարություն կամ պարզապես որոշում կայացնելիս, հայտարարելիս պետք է ավելի քան վստահ լինել դրա վրա: Հենց այս պատմությունն էլ վառ օրինակ է, թե ինչ կարող է լինել մի անզգույշ քայլի դեպքում: Այնպես, որ յուրաքանչյուր ղեկավար պետք է լինի չափազանց պատասխանատու:

Քիմիա

 1.  Բնութագրեք հետևյալ ….  տարրի ատոմը  ըստ  հետևյալ  սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը — K
բ կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =19,19
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)=19 պրոտոն, 20 նեյտրոն, 19 էլեկտրոն:
դ)  պարբերության  համարը, լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը=

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը=

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

ը ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`  մետաղակա՞ն, թե՞   ոչ մետաղական…                                                                            

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ……..

ժ Կատարեք  հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները

օքսիդում: